Publiceer jaarrekening 2012 uiterlijk 8 december 2013!

Bestuurders van besloten vennootschappen (B.V.’s) zijn verplicht een jaarrekening op te stellen en deze te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Tot voor 1 oktober 2012 was het mogelijk om binnen 13 maanden na afloop van een boekjaar de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Met de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht is er echter het een en ander veranderd.

Met bovenstaande in zijn hoofd gaat Daan (in het bezit van een B.V.) naar zijn accountant en gaat dit aan hem voorleggen. “Ik moet toch binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar mijn jaarrekening deponeren bij de KVK”, vraagt Daan aan zijn accountant. “Tot 1 oktober 2012 was dit  inderdaad zo, maar door invoering van het nieuwe vennootschapsrecht per die datum is er het een en ander veranderd”, vertelt de accountant. “Bij een B.V. waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn geldt de ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening. De uiterste termijn om te deponeren is in die gevallen korter, omdat je dan niet 2 maanden hebt om vast te stellen. Dit betekent dat de termijn hierdoor wordt verkort van 13 maanden naar 11 maanden en 8 dagen”, zegt de accountant. “O, maar dan heb ik nog maar een krappe 2 maanden om mijn jaarrekening over 2012 te deponeren”, vertelt Daan. “Wat gebeurt er als ik na die 11 maanden en 8 dagen deponeer”, vraagt Daan. “Formeel gezien wordt er op dat moment een strafbaar feit gepleegd”, vertelt de accountant. “Dit kan tevens tot gevolg hebben dat een curator zich bij een onverhoopt faillissement van de B.V. op het standpunt kan stellen dat een uiterlijke publicatietermijn van 11 maanden en 8 dagen geldt  in plaats van 13 maanden en dat het vermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid oplevert”. “Dat zal allemaal wel, maar is dat dan zo erg”, vraagt Daan. “Jazeker, de Belastingdienst Holland-Midden kan een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechtelijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro’s krijgen”, zegt de accountant. “Om dit te voorkomen moet er binnen 11 maanden en 8 dagen worden gepubliceerd. Een andere mogelijkheid om de oude termijn van 13 maanden te handhaven is door de statuten van de vennootschap aan te passen en dat de  jaarrekening niet kan worden vastgesteld door ondertekening daarvan door de bestuurders”, vertelt de accountant.

Door Niels Batenburg AA, partner bij Novens Accountants.

Van Deventer kan u helpen met o.a.