Wet Aanpak Schijnconstructies  (WAS)


De Wet Aanpak Schijnconstructies is wellicht bekend bij u als werkgever. Deze wet is grotendeels per 1 juli 2015 ingegaan. Vanaf 1 januari 2016 geldt een aantal aanvullende bepalingen binnen deze wet. In deze column zal ik dieper ingaan op de WAS omdat deze nog maar kort van kracht is en daardoor misschien nog niet bij iedere werkgever bekend is. 

Waarom deze wet?

Het doel van de WAS is om het omzeilen van regels harder aan te pakken zodat werkgevers minder kans krijgen om te frauderen. In het verleden constateerden inspecties steeds vaker dat werkgevers onder het minimumloon betalen of oneerlijke constructies bedachten. De wet is bedoeld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Ook beschermt de wet Nederlandse werknemers beter tegen (vaak) goedkopere arbeidskrachten van buiten Nederland. 

Maatregelen WAS

Zoals ik hierboven vermeldde, is een groot deel van de wet ingegaan per 1 juli 2015. Vanaf die datum gelden de volgende bepalingen:
  • Ketenaansprakelijkheid: De werknemer kan ook de opdrachtgever van zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de betaling van het loon waarop hij recht heeft. Bij achterstallige loonbetaling zijn er voor de werknemer dus meer mogelijkheden om verhaal te halen.
  • De inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) controleert of ondernemingen voldoen aan de regels van het minimumloon en de geldende cao. Het ministerie publiceert ook de namen van de gecontroleerde bedrijven of instellingen die niet voldoen aan de eisen.
  • Als de inspectie SZW vermoedt dat een onderneming zich niet houdt aan de geldende regelgeving, zal zij dat doorgeven aan organisaties van werknemers en werkgevers.
  • Op verzoek van de inspectie moeten werkgevers de identiteit van hun werknemer buiten de EU kunnen vaststellen en doorgeven. De werkgever heeft hier 48 uur de tijd voor.
Met ingang van 1 januari 2016 gelden bovendien de volgende aanvullende bepalingen:
  • Werkgevers moeten ten minste het minimumloon per bank aan de werknemer overmaken. Het meerdere mag nog wel contant worden uitbetaald. 
  • Het (minimum)loon dient uitbetaald te worden op een bankrekeningnummer die ook op naam van de werknemer staat. 
  • De loonstroken moeten duidelijk zijn voor de werknemer. Als er een kostenvergoeding is overeengekomen als onderdeel van het salaris, dan moet die kostenvergoeding op de loonstrook worden gespecificeerd. Een omschrijving zoals ‘algemene onkostenvergoeding’ voldoet dan niet meer aan de eisen!
  • De werkgever moet ten minste het minimumloon uitbetalen. Hij mag geen inhoudingen verrekenen waardoor de werknemer minder ontvangt dan het minimumloon. Denk hierbij aan huisvestingskosten, maaltijdvergoedingen en boetes. De Tweede Kamer heeft echter een motie aangenomen om een uitzondering te maken op bijvoorbeeld zorgpremie. Dit om betalingsachterstanden bij werknemers te voorkomen (deze maatregel gaat in vanaf 1 juli 2016).
  • De wet met betrekking tot uitbetaling van het minimumloon geldt ook voor AOW- gerechtigden.

Maatregelen bij overtreding

De verantwoordelijke ambtenaren mogen een bestuurlijke boete opleggen. Deze bestuurlijke boete varieert per soort overtreding en wordt hoger naarmate de ernst van de overtreding hoger is. Bovendien vermeldt de inspectie de naam van de organisatie waar overtredingen zijn geconstateerd.
Zoals u hierboven kon lezen, is er toch een aantal facetten waar u als werkgever rekening mee moet houden. Wellicht is dit niet voor u van toepassing. Mocht u toch één van bovenstaande zaken herkennen, ga dan na of dit goed is geregeld. Ik raad u aan om deze informatie door te geven aan uw HR-medewerkers of uw salarisspecialist. 
Laat u in ieder geval hierover goed informeren. Uiteraard staan wij voor u klaar als u hierover vragen heeft. 

door Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Novens Accountants.     

Van Deventer kan u helpen met o.a.